Geen producten (0)

Algemene voorwaarden van angelscorner.nl.

Inhoudsopgave

Artikel   1 Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 Algemeen

Artikel   3 Opdrachtgever

Artikel   4 Tot stand koming van de overeenkomst

Artikel   5 Prijzen

Artikel   6 Betaling

Artikel   7 Levering

Artikel   8 Garantie / Reclame op door Angelscorner.nl geleverde artikel(en), diensten, aangeleverde artikelen

Artikel   9 Auteursrecht

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Overmacht

Artikel 12 Vrijwaring

Artikel 13 Gegevensbeheer

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Platform De Kern I AngelsCorner

Heksenakker 13-B

4823 JZ Breda

Telefoonnummer op werkdagen: (+31)6 48772500

E-mailadres: info@angelscorner.nl

bankrekeningnummer NL35 INGB 0006 4644 40

BIC code: INGBNL2A

KvK-nummer: 57005885

Btw-identificatienummer: NL001187945B05

 

Artikel 2 Algemeen - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Platform De Kern I AngelsCorner ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57005885. - Angelscorner.nl mag haar Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen. - Afwijkende bepalingen zijn bindend, wanneer deze schriftelijk vooraf door Angelscorner.nl zijn geaccepteerd. - Angelscorner.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen niet te accepteren. - Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Angelscorner.nl en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. - Indien Angelscorner.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Angelscorner.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Opdrachtgever - Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de bestelling heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld. - Indien een bestelling overeen wordt gekomen met twee of meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de bestelling. 

 

Artikel 4 Tot stand koming van de bestelling - De bestelling komt tot stand wanneer het totaal bedrag, incl. verzendkosten, van de bestelling is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Platform De Kern I AngelsCorner.

 

Artikel 5 Prijzen - Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. De verzendkosten, die u vooruit betaalt, staan op de factuur en worden vermeld op onze website vóór het bevestigen van de bestelling. - Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. - Prijsverhogingen die ontstaan door aanvullingen en/of wijzigingen van de bestelling zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt een overzicht van Angelscorner.nl wat de gevolgen voor de prijs zullen zijn. - Angelscorner.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had moeten begrijpen dat de bestelling dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 6 Betaling - Een aantal artikelen uit onze webshop worden voor u op maat gemaakt. Het persoonlijke karakter betekent gelijk dan ook dat het gemaakte artikel niet meer te verkopen is aan andere klanten. O.a. om die reden werken wij uitsluitend met vooruitbetaling. Zonder voorafgaande betaling voeren wij geen werkzaamheden uit en wordt er geen bestelling verzonden. - U kunt op 2 manieren het totaalbedrag betalen. Er kan gekozen worden voor betaling via een bankoverschrijving naar ons bankrekeningnummer. Het bankrekeningnummer staat in de factuur van uw bestelling. Tevens kan er gekozen worden voor betaling door middel van een elektronisch betaalmiddel, ter keuze van Angelscorner.nl. - Bestellingen worden door Angelscorner.nl per email bevestigd en zo spoedig mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur.

 

Artikel 7 Levering - U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele type- en/of spelfouten bij het aanleveren van tekst. - Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de internetsite van Angelscorner.nl gelden bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of annulering van de bestelling. - Als Angelscorner.nl gegevens nodig heeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de bestelling, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Angelscorner.nl heeft verleend. 

- Levering geschiedt d.m.v. bezorging op het door opdrachtgever opgegeven adres. Er kan ook voor de optie afhalen gekozen worden. Op een nader te bepalen datum en tijdstip zal het artikel opgehaald kunnen worden op het adres van Angelscorner.nl. Hiervoor zullen, tenzij anders afgestemd, geen verzendkosten berekend worden.  - Angelscorner.nl hanteert verschillende verzendmethodes. Tijdens het afronden van uw bestelling kunt u hieruit een keuze maken. - De gegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen. De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Angelscorner.nl zullen zijn de bestelling te leveren. Overschrijdingen worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld. - Overschrijding van de levertijden kan nooit leiden tot schadevergoeding. - Angelscorner.nl houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren en eventueel periodiek te factureren. - Van een aantal artikelen heeft Angelscorner.nl een geringe voorraad. Het kan voorkomen dat een bepaald artikel uitverkocht is. Als het bestelde niet (meer) voorradig is, overlegt Angelscorner.nl met u. Indien gewenst stort angelscorner.nl het bedrag per omgaande terug. - U bent als opdrachtgever verplicht de bestelling af te nemen op het moment dat deze aan u word aangeboden. - Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het voor levering bestemde artikel worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. Indien nodig zal Angelscorner.nl de opdrachtgever hieronder informeren. De opdrachtgever is in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd. - Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan een vervoersorganisatie. Het risico gaat op de opdrachtgever over op het moment dat Angelscorner.nl de verzendkwitantie heeft ontvangen van de betreffende vervoersorganisatie. Voor eventuele gebeurtenissen bij de vervoerder zijn wij niet aansprakelijk.

 

Artikel 8 Garantie / Reclame op door Angelscorner.nl geleverde artikel(en), diensten, aangeleverde artikelen - Als u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht deze binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten van het retour zenden komen voor rekening van de klant zelf.  Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Angelscorner.nl geretourneerd worden.  Tevens mag het geen gebruikssporen vertonen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@angelscorner.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten. LET OP: dit recht zal in sommige gevallen niet van toepassing zijn, omdat een aantal van onze artikelen gepersonaliseerd/op maat gemaakt worden. Eenmaal gepersonaliseerde/op maat gemaakte artikelen kunnen uiteraard niet geretourneerd worden. Vanaf het moment dat wij uw betaling en goedkeuring ontvangen hebben vervalt voor deze gepersonaliseerde/op maat gemaakte artikelen het herroepingsrecht. - Angelscorner.nl garandeert dat het door haar geleverde artikel voldoet aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de bestelling in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel. - Angelscorner.nl is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het artikel voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van het artikel. - De opdrachtgever is verplicht het geleverde artikel bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat het geleverde artikel verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de opdrachtgever deze gebreken onmiddellijk tot maximaal 2 dagen na levering schriftelijk te melden aan Angelscorner.nl.  - Angelscorner.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. - Reclames ter zake van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Angelscorner.nl te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek. - Het verkeerde artikel dient (na goedkeuring van Angelscorner.nl) op kosten van de opdrachtgever retour gezonden te worden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikname na constatering van gebreke, beschadiging en/of bewerking ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De opdrachtgever krijgt 14 dagen de tijd om het artikel retour te sturen. - Indien klachten van de opdrachtgever door Angelscorner.nl gegrond worden bevonden, zal Angelscorner.nl naar haar keuze óf het door Angelscorner.nl geleverde artikel kosteloos vervangen óf met de opdrachtgever een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Angelscorner.nl en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste ons factuurbedrag van het betreffende artikel, dan wel (naar keuze van Angelscorner.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Angelscorner.nl gedekte bedrag. - Klachten met betrekking tot een deel van de geleverde bestelling kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele bestelling. - De gravering van artikelen of voorwerpen die eigendom van de opdrachtgever zijn dan wel aangeleverd worden door de opdrachtgever, geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever accepteert hiermee dat de aangeleverde producten worden bewerkt door Angelscorner.nl.

 

Artikel 9 Auteursrecht - Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Angelscorner.nl worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden. - Bij het aanleveren van afbeeldingen, foto’s, gedichten, teksten e.d. bent u zelf verantwoordelijk voor een eventueel auteursrecht hierop.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid - Indien Angelscorner.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. - Angelscorner.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Angelscorner.nl is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. - Angelscorner.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. - Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:    

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Angelscorner.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Angelscorner.nl toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

- Angelscorner.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. - Indien Angelscorner.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Angelscorner.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- De aansprakelijkheid van Angelscorner.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 11 Overmacht - Angelscorner.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  - Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Angelscorner.nl evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  - Angelscorner.nl behoudt zich het recht voor in het geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten en is ook gerechtigd de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel te vorderen dat de inhoud van de bestelling zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Angelscorner.nl verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.  - Indien Angelscorner.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te leveren als betrof het een afzonderlijke bestelling. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 12 Vrijwaring - De opdrachtgever vrijwaart Angelscorner.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Angelscorner.nl toerekenbaar is.  - Indien Angelscorner.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Angelscorner.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Angelscorner.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Angelscorner.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 Gegevensbeheer - Als u een bestelling plaatst bij Angelscorner.nl, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Angelscorner.nl. Angelscorner.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. - Indien u zich via www.angelscorner.nl opgegeven heeft voor de Nieuwsbrief, zult u deze ontvangen. - Angelscorner.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. - Angelscorner.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. De klant kan in elk geval hierop reageren deze of de Nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Deze wens wordt dan ingewilligd.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen - Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Angelscorner.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. - Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden - Van toepassing is de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Angelscorner.nl. - De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Hebt u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op per e-mail info@angelscorner.nl.